Postavte si plot na klíč!
Kvalita a garance příznivých cen přímo od ČESKÉHO výrobce!
1. Sortiment
2. Objednavatel
3. Shrnutí
VÁŠ NÁKUPNÍ VOZÍK JE PRÁZDNÝ
Pokud si nevíte s něčím rady, volejte: +420 585 314 336
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky pro nákup přes e-shop www.pletivo-ploty-oploceni-mkharazin.eu/shop

Obchodní podmínky dodavatele M.K. Harazin, s.r.o., Přerovská ul. 683, 783 71 Olomouc – Holice, indentifikační číslo: 410 33 850, vedeného u KS v Ostravě pod spisovou značkou C 1454, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklých na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (kupující) prostřednictvím e-shopu www.pletivo-ploty-oploceni-mkharazin.eu/shop. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od dodavatele, jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Kupující má možnost seznámit se s obchodními podmínkami před odesláním objednávky a uzavřením kupní smlouvy stvrzuje, že s nimi souhlasí. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím. Kupující obratem obdrží od dodavatele emailové potvrzení o přijetí objednávky. Nejpozději do 5 pracovních dnů bude kupující telefonicky nebo emailem kontaktován a bude dohodnut termín dodání zboží. V případě, že kupující nepřevezme objednané zboží, bude mu vyúčtován storno poplatek ve výši 500 Kč.

Platební podmínky: Platba za objednaný sortiment se provádí v hotovosti při převzetí zboží nebo platbou předem – převodním příkazem na účet dodavatele (kupujícímu bude vystavena a zaslána proforma faktura) nebo v hotovosti při osobním odběru na prodejně: M.K. Harazin, s.r.o., Přerovská ul. 683, 783 71 Olomouc – Holice (jakmile bude zboží na prodejně připraveno k odběru, zašleme Vám emailové upozornění k jeho převzetí). Při osobním odběru na prodejně je nutné předložit zaslané potvrzení o přijetí objednávky.

Dodací podmínky: Zboží dodáváme po celé ČR vlastní dopravou. Dopravné bude účtováno individuálně podle vzdálenosti, objemu a hodnotě dodávky. Kupující bude včas o výši dopravného informován. Zboží je možné vyzvednout osobně na prodejně. V případě, že budete chtít objednat a dodat sortiment mimo ČR, neváhejte nás kontaktovat na tel. čísle: +420 585 314 336 nebo emailu: pletivo@mkharazin.cz

Záruka, práva z vadného plnění: Pokud není uvedeno jinak, je záruční doba na veškerý sortiment 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, živelnými pohromami nebo vyšší mocí. V případě, že se na zakoupeném zboží v záruční době vyskytne vada, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady. Práva z vadného plnění kupující uplatňuje u dodavatele M.K. Harazin, s. r.o.

Reklamační řád: Kupující je povinen si při převzetí zásilku řádně prohlédnout a zkontrolovat. Při zřejmých a na pohled znatelných poškozeních musí být ihned o rozsahu poškození sepsán zápis o škodě, ve kterém se uvedou zjištěné vady a nedostatky. Pracovník dodavatele (přepravce) je povinen takový zápis sepsat. Kupující je povinen umožnit pracovníkovi dodavatele (přepravci), aby se před sepsáním zápisu o škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody. Reklamaci kupující uplatňuje u dodavatele M.K. Harazin, s.r.o.

Odstoupení od smlouvy: Kupující má právo bez udání důvodu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, s výjimkou případů uvedených v § 1837 písm. d) občanského zákoníku, o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat dodavatele M.K. Harazin, s.r.o. ve lhůtě výše uvedené, může k tomu využít formulář pro odstoupení od smlouvy, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od smlouvy může kupující zaslat mimo jiné na adresu dodavatele nebo na adresu elektronické pošty dodavatele.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující musí zboží vrátit dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nese náklady na zpětné vrácení zboží k dodavateli, a to i v případě, že zboží nemůže být pro svou obvyklou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou. Dodavatel vrátí kupujícímu peníze nejpozději do 14 dnů. Dodavatel není povinen vrátit kupujícímu peníze dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je dodavatel oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu.

Storno objednávky ze strany dodavatele: Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává, dále v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží uvedené v eshopu nebo softwarem vygenerované objednávce. O stornu objednávky z důvodu zjevné chyby bude dodavatel informovat kupujícího emailem nebo telefonicky.

Ochrana osobních údajů: Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dodavatelem pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Dodavatel - provozovatel e-shopu www.pletivo-ploty-oploceni-mkharazin.eu/shop se zavazuje, že nebude osobní data kupujícího poskytovat třetím osobám bez jeho předchozího souhlasu.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: wwwcoi.cz.

Certifikáty

Na drátěná pletiva pozinkovaná a pletiva potažená PVC má firma M.K.Harazin s.r.o. CERTIFIKÁTY na výrobky s posouzením shody podle § 5 nařízení vlády č. 178/1997 Sb. a nařízením vlády č. 163/2002 Sb.Technickým a zkušebním ústavem stavebním PRAHA, Firma vlastní certifikát systému managementu jakosti ISO 9001 : 2008, který byl vydán, posouzen a shledán v souladu s požadavky normy anglickou firmou MOODY INTERNATIONAL CERTIFICATION Ltd.